Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Kategorie

Slider

Cena: 1 019.00 z


Cena: 1 258.99 z


Cena: 1 159.00 z


Dostawa

Dostawa towaru na terenie caego kraju!

Koszt transportuw cenie towaru!

Regulamin PDF Drukuj Email

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. WARNKI OGLNE

 1. Regulamin okrela zasady sprzeday wysykowej produktw znajdujcych si w ofercie sklepu.
 2. Wacicielem sklepu internetowego jest SNAJGE POLSKA Spka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Dbicy przy ulicy Drogowcw 7B ? w dalszej czci regulaminu zwana ?Sprzedajcym? lub ?Snajge Polska Sp. z o.o.?
 3. Sklep internetowy znajdujcy si pod adresem www.snajge.eu umoliwia dokonywanie zakupw za porednictwem Internetu.
 4. Sprzedajcy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarw znajdujcych si w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarw do oferty i odwoywania akcji promocyjnych bd wprowadzania w nich zmian.
 5. Dokumentem sprzeday towaru jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Faktury oraz paragony wysyane s razem z przesyk lub - na prob Zamawiajcego - osobn przesyk ni zamwiony towar.
 6. Zamawiajcy zobowizany jest poda prawidowe dane dotyczce patnika oraz odbiorcy i nabywcy, ktre s niezbdne do realizacji kontraktu i wystawienia faktury. Jeeli po otrzymaniu faktury Zamawiajcy stwierdzi, e wskazane dane patnika s nieprawidowe, powinien on sporzdzi i przesa Sprzedajcemu not korygujc. Taki dokument zostanie podpisany przez Sprzedajcego i odesany Zamawiajcemu.
 7. Towary pozostaj wasnoci Sprzedajcego do momentu uiszczenia przez Zamawiajcego penej nalenoci za ca transakcj.

II. SKADANIE I REALIZACJA ZAMWIE

 1. Warunkiem realizacji zamwienia jest prawidowe wypenienie przez Zamawiajcego formularza zamwienia udostpnionego przez firm Snajge Polska Sp. z o.o. na stronie sklepu internetowego. Wszelkie dodatkowe informacje i szczegy dotyczce zamwienia prosimy umieszcza w rubryce ?Pole komentarza?.
 2. Kade zamwienie jest potwierdzane drog elektroniczn. Ponadto Snajge Polska Sp. z o.o. kontaktuje si telefonicznie w przypadku zamwie wymagajcych wyjanie. Czas realizacji zamwienia zaley od dostpnoci towaru i standardowo wynosi ok. 3-5 dni roboczych. W przypadku brakw magazynowych czas realizacji moe ulec wydueniu do 30 dni od momentu przyjcia zamwienia do realizacji, o czym Zamawiajcy zostanie niezwocznie poinformowany.
 3. Sprzedajcy zastrzega sobie moliwo zmiany terminu dostawy drog telefoniczn, w przypadku wystpienia okolicznoci, ktre uniemoliwiaj realizacj zamwienia we wczeniej uzgodnionym terminie. W takim wypadku Sprzedajcy dooy wszelkich stara, aby nowy termin dostawy wyznaczony zosta na dzie zaakceptowany przez Zamawiajcego.
 4. W przypadku, gdy dany towar jest niedostpny, Sprzedajcy moe zaproponowa towar zbliony pod wzgldem waciwoci, parametrw lub przeznaczenia do towaru zamwionego. Zmiana przedmiotu zamwienia wymaga akceptacji Zamawiajcego.
 5. W przypadku braku moliwoci realizacji zamwienia z przyczyn niezalenych od Sprzedajcego firma Snajge Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania zamwienia, o czym zamawiajcy zostanie niezwocznie poinformowany.
 6. Zakupione towary dostarczane s na adres wskazany w formularzu zamwienia. Dostawy towarw realizowane s na terenie caego kraju za porednictwem firmy przewozowej. Koszty dostarczenia towaru ponosi Sprzedajcy.
 7. Ceny towarw nie obejmuj dodatkowego i opcjonalnego wyposaenia oraz wniesienia, montau i szkolenia w zakresie obsugi urzdze. Wniesienie i monta zamwionego towaru le po stronie Zamawiajcego.
 8. Sprzedajcy nie ponosi odpowiedzialnoci za niedostarczenie towaru lub opnienie w jego dostarczeniu spowodowane bdnym lub niekompletnym adresem podanym przez Zamawiajcego.
 9. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjcia zamwionego towaru Zamawiajcy zostanie obciony przez Sprzedajcego kosztami wysania, przepakowania oraz ponownego przegldu przed-gwarancyjnego towaru.

III. WARUNKI PATNOCI

 1. Firma ?Snajge Polska? Sp. z o.o. wystawia faktur PRO-FORMA za zamwiony towar, na podstawie ktrej Zamawiajcy dokonuje wpaty na konto bankowe Sprzedajcego ? ?Snajge Polska? Sp. z o.o. ul. Drogowcw 7b, 39-200 Dbica

ING Bank lski S.A. O/Dbica nr konta: 61 1050 1836 1000 0022 2756 0402.

 1. Istnieje moliwo zapaty przy odbiorze towaru za dodatkow opat 20 z brutto, doliczan do ceny towaru.
 2. W przypadku przelewu-przedpaty przekazanie zamwienia do realizacji nastpuje z chwil wpywu kwoty wynikajcej z wystawionej faktury PRO-FORMA. Wano faktury PRO-FORMA wynosi 7 dni roboczych. Po tym terminie Sprzedajcy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarw, jak rwnie anulowania zamwienia. Ustalenie indywidualnego terminu patnoci wymaga kontaktu z firm Snajge Polska Sp. z o.o.

IV. DOSTAWA

 1. Zamwiony towar dostarczany jest za porednictwem firmy przewozowej JAS-FBG S.A.
 2. Sprzedajcy na prob Zamawiajcego moe poda przyblion godzin przyjazdu kuriera w dniu dostawy towaru.
 3. Zamawiajcy odbierajc towar zobowizany jest do sprawdzenia, czy przesyka nie posiada uszkodze powstaych na skutek transportu (uszkodzone opakowanie ? rozdarcie lub wgniecenie kartonu itp.). W przypadku stwierdzenia uszkodze naley sporzdzi w momencie odbioru przesyki protok szkody w obecnoci kuriera na druku firmowym przewonika oraz na licie przewozowym nanie odpowiednie uwagi, po czym niezwocznie przesa oba dokumenty faksem lub e-mailem do firmy Snajge Polska Sp. z o.o. Zaniechanie tej czynnoci zgodnie z obowizujcym prawem moe spowodowa utrat prawa do reklamacji zwizanej ze szkodami transportowymi.

V. GWARANCJA, REKLAMACJA, ZWROT TOWARU.

 1. Wszystkie zakupione towary s fabrycznie nowe i posiadaj gwarancj udzielan przez Sprzedajcego. Warunki gwarancji s okrelone w karcie gwarancyjnej, dostarczanej wraz towarem oraz instrukcj obsugi.
 2. Karta gwarancyjna oraz instrukcja obsugi towaru mog by umieszczone na zewntrznej stronie opakowania dostarczanego towaru. Prosimy zwrci na ten fakt szczegln uwag przy rozpakowywaniu przesyki.
 3. Reklamacje zwizane z problemami technicznymi zakupionego sprztu naley skada telefonicznie, faksem, e-mailem lub osobicie do najbliszego punktu serwisowego ewentualnie do firmy Snajge Polska Sp. z o.o.
 4. Peny wykaz punktw serwisowych mona uzyska ze strony internetowej Sprzedajcego www.snajge.eu w zakadce Serwis.
 5. Warunkiem przeprowadzenia nieodpatnej naprawy gwarancyjnej reklamowanego towaru jest posiadanie oryginau dowodu zakupu (paragon, faktura) oraz karty gwarancyjnej.
 6. Zgodnie z ustaw z 2 marca 2000 r. ?O ochronie niektrych praw konsumentw oraz o odpowiedzialnoci ze szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny? Konsument ma prawo do odstpienia na pimie od umowy sprzeday w terminie 10 dni od otrzymania towaru.
 7. W razie odstpienia od umowy Konsument zobowizany jest niezwocznie, nie pniej ni w terminie 14 dni, do zwrotu towaru na adres wskazany przez Sprzedajcego. Zasady zwrotu towaru podlegaj uzgodnieniu z dziaem handlowym Sprzedajcego. Zwrot towaru odbywa si na koszt Zamawiajcego.
 8. Zwracany towar nie moe nosi ladw uytkowania. Zamawiajcy zobowizany jest do zwrotu towaru penowartociowego, wycznie w oryginalnym opakowaniu oraz z doczon kart gwarancyjn.
 9. Zwrot pienidzy za odesany towar nastpuje niezwocznie po sprawdzeniu jego stanu technicznego przelewem na wskazane przez Zamawiajcego konto bankowe.
 10. Firma Snajge polska Sp. z o.o. nie przyjmuje adnych przesyek zwrotnych za pobraniem.
 11. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjcia zwrotu towaru od podmiotw nie bdcych konsumentami.

VI. POSTANOWIENIA KOCOWE

 1. Dane osobowe klientw podawane podczas rejestracji s przetwarzane wycznie w celu realizacji zamwie. Zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. ?O ochronie danych osobowych? klienci sklepu internetowego maj prawo do wgldu do swoich danych osobowych, ich uzupeniania oraz modyfikacji.
 2. Sprzedajcy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany obowizuj od dnia zamieszczenia na stronie. Zamwienia zoone przed dat zmiany niniejszego regulaminu bd realizowane zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

 
realizacja strony www: strony www